Klublove

§ 1. Navn og hjemsted 

 1. Klubbens navn er Dansk Shetland Sheepdog Klub. (DSSK) 
 1. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvor klubbens formand har fast bopæl. 
 1. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK’s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk.2 i DKK’s love oprettede overenskomst. 

§ 2. Organisation

Klubben er opbygget med: 

 1. Medlemmerne (§6) 
 1. Bestyrelsen (§9 og §10) 
 1. Generalforsamling (§11 og §12) 
 1. Urafstemning (§14) 

§ 3. Klubbens formål 

Klubbens formål er: 

 1. at fremme interessen for og pasningen af Shetland Sheepdog racen. 
 1. at skabe interesse for racetypiske, fysisk og mentalt sunde hunde. 
 1. at arbejde for ansvarsbevidst opdræt, racens forædling i henhold til FCI-standarden, samt for dens opdragelse, udbredelse og anvendelse. 

Til dette formål bør klubben bl.a.: 

 1. Samarbejde med DKK. 
 1. Udgive et medlemsblad (se §16). 
 1. afholde udstillinger, skuer, og prøver der vedr. Aktivitets udvalget 
 1. Afholde andre arrangementer af interesse for klubbens medlemmer og opdrættere. 
 1. Virke for korrekt behandling af hundene, både som avlsdyr og som private husdyr.
 2. Opretholde en redningsfond for nødstedte Shelties.

§ 4. Avlsarbejdet

 1. Dansk Shetland Sheepdog Klub er DKK’s sagkyndige vedrørende avlsarbejdet med Shetland Sheepdog racen. 
 1. Grundlaget for klubbens avlsarbejde er den af FCI til enhver tid gældende standard for racen. 
 1. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet. 
 1. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, såfremt der foreligger arvemæssige/sundhedstruende begrundelser og efter godkendelse af DKK’s sundhedsudvalg. 

§ 5. Aktivitets udvalg 

 1. Aktivitetsudvalget består af klubmedlemmer, som bestyrelsen har godkendt til opgaven. 
 1. Udvalget vælger selv hvilke aktiviteter de vil afholde. Arrangementerne skal dog kunne løbe rundt økonomisk. Aktiviteter forelægges klubbens bestyrelse til godkendelse. 
 1. Aktivitetsudvalget kan med bestyrelsens godkendelse, indlede eller ophæve samarbejde med andre klubber på alle områder inden for udvalgets arbejdsområde. 

§ 6. Medlemskab

 1. Som medlem kan optages alle, der opfylder betingelserne for medlemskab af DKK. Er der i en husstand mere end ét medlem betragtes ét medlem som hovedmedlem og resten som husstandsmedlemmer til nedsat kontingent, men med fulde medlemsrettigheder. Medlemskab følger kalenderåret (1/1 til 31/12)
 1. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance. 
 1. Medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent senest ved udgangen af januar, betragtes som udmeldt af klubben jfr. §6, stk.2 og §7 stk.2. 
 1. Udmeldelse SKAL ske skriftligt. Udmeldelse skal ske til kasserer@sheltie.dk, med fulde navn og medlemsnummer. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke. 
 1. Klubbens hæderstegn tildeles af bestyrelsen, evt. efter indstilling, til medlemmer, der har ydet en ekstraordinær indsats for klubben og hundesagen. 
 1. Klubbens bestyrelse kan på en ordinær generalforsamling foreslå personer, der ligeledes har ydet en ekstraordinær indsats for klubben og hundesagen, udnævnt til livsvarige æresmedlemmer af klubben og tildelt klubbens hæderstegn. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har fulde medlemsrettigheder. 
 1. DKK’s formand og direktør er kontingentfri medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan deltage på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer eller lade sig repræsentere ved en stedfortræder. 

§ 7. Kontingent

 1. Klubbens officielle medlemskartotek føres via regnskabsprogrammet af kassereren eller af en person som er udpeget af bestyrelsen. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mailadresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, Postadresse og telefonnummer skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet. 
 1. Kontingentet opkræves for det kommende kalenderår ved fremsendelse af medlemsopkrævning via e-mail eller girokort i december måned og skal være betalt ved udgangen af januar. Ved senere betaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til medlemsrettigheder og stemmeberettigelse. 
 1. Ved indmeldelse efter 30. juni betales halvt kontingent for resten af året. 
 1. Klubbens officielle medlemskartotek føres af af kasseren via regnskabs programmet, det er medlemmernes eget ansvar at få rettet deres e-mail hos kasseren, hvis de skifter e-mail. 

§ 8. Regnskab

 1. Klubbens regnskab er kalenderåret. 
 1. Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og forelægges klubbens revisorer senest 15. februar. 
 1. Det reviderede årsregnskab med specifikationer fremlægges til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed på en ordinær generalforsamling. 

§ 9. Bestyrelse og revision 

 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. 
 1. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af DKK. 
 1. Desuden vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, dog således at 1 revisor er på valg hvert år. 
 1. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. 
 1. Alle valg foregår ved hemmelig urafstemning i forbindelse med klubbens ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Såfremt der ved urafstemningen ikke er et tilstrækkeligt antal kandidater til alle poster og deres suppleanter, kan de manglende positioner besættes ved valg på generalforsamlingen. 
 1. I tilfælde af stemmelighed ved valg, hvor en afgørelse er nødvendig, foretages afstemningen på generalforsamlingen, hvis der stadig er stemmelighed, afholder dirigenten lodtrækning mellem kandidaterne. 
  Hvis den ene kandidater ikke er tilstede på generalforsamlingen , undlades lodtrækningen og den kandidat der er tilstede vælges 
 1. Ved eventuel indkaldelse af en suppleant indtræder denne i den udtrædendes valgturnus. 
 1. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 

§ 10. Bestyrelsens arbejdsområde 

 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 
 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. 
 1. Bestyrelsen træffer de endelige afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen, urafstemning eller overenskomsten mellem klubben og DKK. 
 1. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. 
 1. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær. 
 1. Til varetagelse af dele af bestyrelsens arbejdsområder er bestyrelsen bemyndiget til at nedsætte udvalg, bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer. Bestyrelsen udpeger af sin midte kontaktpersoner til disse udvalg. 
 1. Bestyrelsen kan udnævne lokalrepræsentanter til varetagelse af klubbens interesser i lokalområderne. Lokalrepræsentanterne arbejder efter de af generalforsamlingen vedtagne vedtægter for lokalrepræsentanterne. 
 1. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmer kan erholde refusion af udgifter, der dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste. Dette gælder også klubbens officials og øvrige udvalgsmedlemmer. 
 1. Der tages referat af bestyrelsens møder, og et kortfattet beslutningsreferat offentliggøres i klubbladet. 
 1. Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskabsmøder udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. 

§ 11. Ordinær generalforsamling 

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned, og skiftevis øst og vest for Store Bælt. 
 1. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for generalforsamlingen og indkalder til denne med mindst 7 ugers varsel, dog er indkaldelse ved annonce i medlemsbladets sidste nummer i foregående kalenderår altid rettidig. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, hvilke bestyrelsesmedlemmer og hvilken revisor, der er på valg, samt bestyrelsens kandidater til disse poster og om der anbefales genvalg. 
 1. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til valg skal fremsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage (4 uger + 2 dage) før generalforsamlingens afholdelse. 
 1. Kandidatforslag til bestyrelse og revision skal være accepteret af kandidaterne og være fulgt af en kort præsentation af de pågældende.
 1. Sammen med dagsordenen udsendes stemmeseddel til valgene, udsendes også via medlemsdatabasen på e-mail.
 2. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden sammen med de indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, og præsentationer af de foreslåede kandidater til valgene, dagsorden, regnskab, mv., sendes via e-mail fra medlems database.
  Dagsordenen med forslag offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside, og Facebook side.
 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer, dog kan bestyrelsen jfr. § 14, stk.1 udskyde enhver vedtagelse til endelig afgørelse ved urafstemning. 
 4. Det er bestyrelsens ansvar, at der foretages kontrol af antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. 
 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 6. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, såfremt lovene ikke foreskriver andet. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bestyrelsen eller 15 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske derom.
 7. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter : 
  1. Valg af dirigent. 
  2. Valg af referent. 
  3. Valg af 2 stemmetællere. 
  4. Formandens beretning til godkendelse herunder beretninger fra diverse udvalg. 
  5. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 
  6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
  7. Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision. 
  8. Eventuelt. 
  Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger, kun afgives tilkendegivelser og / eller for bestyrelsen uforpligtende forslag. 
 8. Der tages referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Et på dette grundlag udfærdiget skriftligt referat, hovedsagelig omhandlende vedtagelserne skal senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse være godkendt og underskrevet af dirigenten, hvorefter det indsættes i klubbens forhandlingsprotokol. 
 9. Kortfattet beslutningsreferat og regnskabets hovedtal bringes i klubbladet snarest muligt. 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling 

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når enten bestyrelsen finder anledning dertil eller mindst 10% (minimum 50) af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet, ligesom den skal være underskrevet af eller være ledsaget af underskriftsblade fra samtlige medlemmer, der ønsker den ekstraordinære generalforsamling afholdt. 
 1. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. 
 1. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel. 
 1. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for den ordinære generalforsamling. 
 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 13. Lovændringer

Enhver lovændring skal forelægges en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling til afstemning. Lovforslag med eventuelle rettelser eller ændringer er, under forudsætning af DKK’s godkendelse, vedtaget når 75 % af de afgivne stemmer er for forslagene. Ændring af lovbestemmelser, der vedrører klubbens ophævelse, skal altid til urafstemning. 

§ 14. Urafstemning

 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde et hvert spørgsmål og enhver beslutning til endelig afgørelse ved skriftlig, hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. 
 1. Forslag til afstemning udsendes snarest efter en vedtagelse på en generalforsamling eller af anden kvalificeret instans til stemmeberettigede medlemmer, sammen med autoriserede stemmesedler, der skal returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen (følgeskrivelsens datering). 
 1. Stemmesedlerne åbnes af 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 af klubbens bestyrelsesmedlemmer i overværelse af mindst 1 af klubbens revisorer, der også overvåger og kontrollerer stemmeoptællingen. 
 1. Resultatet af sådanne urafstemninger bekendtgøres på fremtrædende plads i førstkommende nummer af medlemsbladet. 

§ 15. Diciplinærsager

 1. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. 
 1. Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 
  a) tildeling af 
  1) misbilligelse. 
  2) advarsel. 
  b) Frakendelse af kennelmærke. 
  c) Frakendelse af tillidshverv. 
  d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. 
  e) Udelukkelse af adgang til stambogsføring. 
  f) Eksklusion. 
  g) Nedlæggelse af avlsforbud. 
 1. Klubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger. 
 1. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er tilstede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love §26. 

§16. Klubbens medlemsblad 

 1. Til orientering for medlemmerne udsender klubben et blad, minimum 4 gange om året. Bladet kan udsendes elektronisk. 
 1. Bladet udsendes til alle hovedmedlemmer. Endvidere til dyrehospitaler, biblioteker og andre institutioner efter redaktørens og bestyrelsens skøn eller efter anmodning. 
 1. Bestyrelsen vælger redaktøren, der i samråd med bestyrelsen vælger sin redaktion. 
 1. Stof til bladet skal være af almen kynologisk interesse eller være informativt eller underholdende for medlemskredsen. 
 1. Bestyrelsen, der er endelig ansvarlig for bladets indhold, forbeholder sig ret til, i samråd med redaktøren, at afvise indlæg, artikler eller annoncer, som indeholder nedsættende, ærerørige, insinuerende eller negativ omtale af navngivne personer , eller hvor der ikke er tvivl om, hvem indlægget omhandler. 
 1. Annoncer modtages, både fra medlemmer og fra udenforstående. Annoncer skal overholde den for almene publikationer gældende standard vedrørende indhold, etik og sprogbrug, jævnfør Dansk Reklamekodeks. 

§ 17. Klubbens ophævelse 

 1. Klubben kan kun ophæves, når det vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst 75% af de afgivne stemmer, og selve forslaget om ophævelse har været anført på den offentliggjorte dagsorden. Yderligere skal en sådan vedtagelse bekræftes af en urafstemning, hvor det skal vedtages med samme kvalificerede majoritet. 
 1. I tilfælde af klubbens ophævelse tilfalder dens ejendele DKK, med mindre generalforsamlingen træffer anden konkret beslutning. 

§ 18. Overgangsbestemmelser

Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4.7.1993, godkendt af DKK den 20.9.1993 og træder i kraft den 1.1.1994. Ændringer er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19.3.1995, godkendt af DKK den 21.4.1995, på den ordinære generalforsamling den 21.4.2001, godkendt af DKK den 30.5.2001, på den ordinære generalforsamling den 17.4.2005, godkendt af DKK den 9.5.2005 samtpå den ordinære generalforsamling 17.4.2010, godkendt af DKK 26.5.2010, godkendt på den ordinære generalforsamling 10.4.2011, godkendt af DKK den 30.6.2011. Større revision godkendt på den ordinære generalforsamling 27.4.2014, godkendt af DKK 23.6.2014. Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling den 9.4.2016 godkendt af DKK den 25.4.2016. 
Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling den 14.4.2018 godkendt af DKK den 01.05.2018. 
Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling den 27.04.2019 godkendt af DKK den 03.05.2019. 
Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling den 05.07.2020 godkendt af DKK den 17.08.2020.
Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling den 27.06.2021 godkendt af DKK den 30.06.2021.
Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling den 02.04.2022 godkendt af DKK den 20.04.2022.
Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling den 01.04.2023 godkendt af DKK den 11.04.2023.